VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné ustanovenia

Vitajte na internetovej stránke Jedinečné rohožky!!

Kliknutím na stránku návštevník stránky akceptuje a berie na vedomie, že celý obsah webovej stránky je chránený autorskými právami. Obsah, obrázky, videá alebo text/ textové výňatky kopírovať, používať na inej stránke alebo fóre je možné iba s písomným súhlasom autora, Mónika Lukovicsné Havasi.V opačnom prípade sa podľa platných právnych predpisov začne súdne konanie podľa zákona lXXVI z roku 1999 a § 385 zákona C z roku 2012 a bude  účtovaný aj denný poplatok za neoprávnené použitie. Poplatok za to je 30 000 HUF/deň/obrázok/video/veta.

Pred dokončením objednávky si pozorne prečítajte tento dokument, pretože dokončením objednávky prijímate obsah týchto VOP!

Ak máte otázky týkajúce sa týchto všeobecných obchodných podmienok, používania webových stránok, jednotlivých produktov, procesu nákupu alebo chcete s nami prediskutovať svoje konkrétne potreby, kontaktujte našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch!

Impressum: údaje poskytovateľa služby (predávajúci, spoločnosť)

Názov: 3 Concept Hungary Kft.

Ústredie :  Magyar utca 25/2. 2330 Dunaharaszti, Maďarsko

Poštová adresa: Magyar utca 25/2, 2330 Dunaharaszti, Maďarsko

Registračný orgán : Obchodný súd Všeobecného súdu v Miskolc

Registračné číslo firmy: 13-09-222911 

DIČ: 28737889-2-13

Zástupca: Mónika Lukovicsné havasi

Telefónne číslo : +36306453889

E-mail: info@uniquedoormats.sk

Webová stránka: http://www.uniquedoormats.sk

Číslo bankového účtu: 10403105-50526975-77511008

Informácie o poskytovateľovi hostingu

Meno: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Ústredie : 9024 Győr, Déry T. u. 11.

Dostupnosť+36 70 297 4811info@elin.hu

Webová stránka : www.elin.hu

Nákupné podmienky:

Zákazník má možnosť vybrať si alebo objednať z produktov obchodu. Kliknite na vybraný produkt alebo tlačidlo “ČÍTAJTE VIAC” a potom si pozrite popis produktu. Ak si chcete kúpiť vybraný produkt, vyberte veľkosť výrobku, zadajte množstvo, ktoré chcete kúpiť, vyberte vzor, ktorý chcete vidieť na vašej vrátka, a potom kliknite na tlačidlo “DO KOŠÍKA”. Tým ste dali výrobok do virtuálneho košíka. Ak chcete pokračovať v nakupovaní, vyberte si medzi našimi produktmi. Ak ste dokončili nákup a chceli by ste zaplatiť, kliknite na ikonu košíka v pravom hornom rohu webovej stránky a vyhľadajte produkty umiestnené v nákupnom košíku, výšku faktúry a prepravné náklady. Tu máte možnosť skontrolovať svoju objednávku. V prípade potreby môžete zmeniť (množstvo) objednávky a dokonca ju odstrániť. Košík automaticky vypočíta celkovú čiastku objednávky.

Objednávky sú zmluvy uzatvorené elektronicky, ktoré zahŕňajú platobné povinnosti a riadia sa oddielom 5 a oddielom 6 zákona CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti.

V prípade objednávky podlieha uzavretie zmluvy ustanoveniam článku 45/2014 (II.26) o zmluvách na diaľku. Nariadenie vlády § 4 ods. Vyplnením zmluvného formulára a kliknutím na tlačidlo “Objednať” ho uzavriete s 3 Concept HUngary Ltd. (3534 Miskolc Poet Street 9., DPH č. 28737889-2-05)

Koncepty

Strany: spoločný názov pre obe strany (predávajúci a kupujúci)

Spotrebiteľ:fyzická osoba konajúca mimo svojho povolania alebo podnikania

Spotrebiteľská zmluva : zmluva, v ktorej je jedným zo subjektov spotrebiteľ

Internetová stránka : táto internetová stránka, ktorá sa používa na uzavretie zmluvy

Zmluva: Kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky a elektronickej pošty

Nástroj diaľkovej komunikácie: nástroj, ktorý je schopný v neprítomnosti zmluvných strán – s cieľom uzavrieť zmluvu-  urobiť vyhlásenie o zmluve. Medzi tieto prostriedky patrí adresát alebo neadresný formulár, štandardný list, reklama uverejnená v tlačovom produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax a prostriedky na zabezpečenie prístupu na internet.

Zmluva medzi neprítomnými:spotrebiteľská zmluva, ktorá sa uzatvára v rámci systému predaja na diaľku organizovaného na poskytovanie zmluvného produktu alebo služby bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán iba s využitím komunikačných prostriedkov na účely uzavretia zmluvy

Produkt: všetok hnuteľný majetok zahrnutý v ponuke webových stránok a určený na predaj na webových stránkach, ktorý je predmetom zmluvy

Podnik: osoba konajúca v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania

Kupujúci/ Vy: osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu uskutočňujúcu  prostredníctvom webovej stránky

Záruka: V prípade zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len “spotrebiteľská zmluva”) podľa Občianskeho zákonníka,

 1. a) záruka poskytnutá za plnenie zmluvy, ktorú sa podnik dobrovoľne zaviaže popri alebo v prípade neexistencie svojej zákonnej povinnosti riadne plniť zmluvu, a
 2. b) povinná záruka založená na právnych predpisoch 

Príslušné právne predpisy

Zmluva sa riadi ustanoveniami maďarského práva a najmä týmito zákonmi:

1997 CLV zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti

Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku

Nariadenie vlády č. 151/2003 (IX.22) o povinných zárukách na tovar dlhodobej spotreby

Nariadenie vlády č. 45/2014 (II.26) o podrobných pravidlách pre zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom    

19/2014 (IV.29) Nariadenie NGM o procesných pravidlách riadenia záručných a záručných nárokov na tovar predaný na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom

LXXVI zákon z roku 1997 o autorských právach

Zákon CXX z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 Z 20. miesto bydliska alebo sídla v rámci vnútorného trhu, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.

Rozsah a prijatie TSA

Obsah zmluvy medzi nami je určený týmito Zmluvnými podmienkami (ďalej len “TSA”),s výhradou ustanovení platných záväzných právnych predpisov. Táto zmluva preto obsahuje práva a povinnosti vás a nás, zmluvné podmienky, dodacie lehoty, dodacie lehoty a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto ZMLUVE, sú poskytované inými informáciami dostupnými na webovej stránke.

Pred finalizáciou objednávky musíte poznať ustanovenia tejto zmluvy. 

Jazyk zmluvy, forma zmluvy

Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahuje tento TSA, je maďarčina.

Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje táto TSA, nepredstavujú písomné zmluvy a nie sú podané predávajúcim.

Elektronická fakturácia

Naša spoločnosť je členom § 175 zákona CXXVII z roku 2007. elektronickej faktúry v súlade s pravidlami zákona. Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s používaním elektronickej faktúry.

Ceny

Ceny sú v HUF, vrátane 27% DPH.  Nemožno vylúčiť možnosť predajcu zmeniť ceny z dôvodov obchodnej politiky. Zmeny cien sa nevzťahuje na už uzatvorené zmluvy. Ak predávajúci nesprávne prezradil cenu a objednávka bola prijatá pre výrobok, ale zatiaľ nebola uzavretá žiadna zmluva, predávajúci bude konať na základe bodu “Nesprávna cena za postup” TSA.

Postup v prípade nesprávnej ceny

Považuje sa za zjavne nesprávnu cenu:

 • $0 cena,
 • cena znížená o zľavu, ale nesprávne označujúca zľavu (napr. za produkt vo výške 1000 HUF, produkt ponúkaný za 500 HUF okrem 20 % zľavy).

V prípade nesprávnej ceny ponúka Predávajúci možnosť zakúpenia produktu za reálnu cenu, s ktorou sa kupujúci môže rozhodnúť objednať produkt za reálnu cenu alebo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych dôsledkov.

Sťažnosti a možnosti presadzovania

Spotrebiteľ môže spotrebiteľovi vzniesť námietky voči činnosti výrobku alebo predávajúceho kontaktom:

Spotrebiteľ oznámiť svoju sťažnosť ústne alebo písomne podniku, ktorá sa týka správania, činnosti alebo opomenutia podniku alebo osoby konajúcej v záujme alebo v mene podniku, ktorá priamo súvisí s distribúciou alebo predajom tovaru spotrebiteľom.

Ústnu sťažnosť podnik okamžite preskúma a podľa potreby ju namarebuje. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavovaním sťažnosti alebo nie je možné sťažnosť okamžite vyšetriť, podnik okamžite zaznamená sťažnosť a jej stanovisko k nej a poskytne jej kópiu spotrebiteľovi na miestnej úrovni v prípade ústnej sťažnosti oznámenej osobne. V prípade ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom iných elektronických komunikačných služieb sa spotrebiteľ zašle spotrebiteľovi súčasne s vecnou odpoveďou najneskôr do 30 dní v súlade s požiadavkami na odpoveď na písomnú sťažnosť. Okrem toho v súvislosti s písomnou sťažnosťou postupuje takto: Na písomnú sťažnosť podnik písomne odpovedá a koná písomne do 30dní od jej prijatia, pokiaľ priamo uplatniteľný akt Európskej únie neustanovuje inak. Kratšiu lehotu môže stanoviť zákon, čo je zo zákona dlhšia lehota. Podnik uvedie dôvody svojho stanoviska, v ktorom sťažnosť zamietol. Spoločnosť poskytne ústnu sťažnosť oznámenú telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby s jedinečným identifikačným číslom.

Zápisnica zo sťažnosti obsahuje:
 1. meno, adresu, adresu spotrebiteľa,
 2. miesto, čas, spôsob podania sťažnosti,
 3. podrobný opis sťažnosti spotrebiteľa, zoznam dokumentov, dokumentov a iných dôkazov predložených spotrebiteľom,
 4. vyhlásenie podniku o jeho stanovisku k sťažnosti spotrebiteľa, ak je možné sťažnosť okamžite vyšetriť,
 5. podpis osoby, ktorá zaznamenáva zápisnicu, a spotrebiteľa, s výnimkou ústnych sťažností oznámených telefonicky alebo inými elektronickými komunikačnými službami,
 6. miesto, čas zaznamenávania minút,
 7. v prípade ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

Podnik uchováva zápisnicu o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov a na ich žiadosť ju predloží kontrolným orgánom.

Ak je sťažnosť zamietnutá, podnik písomne informuje spotrebiteľa o orgáne alebo zmierovacom orgáne, ktorý môže začať konanie o svojej sťažnosti podľa svojej povahy. Informácie zahŕňajú aj ústredie, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu alebo zmierovacieho orgánu miesta bydliska alebo bydliska spotrebiteľa. Informácie zahŕňajú aj to, či podnik používa zmierovací orgán na vyriešenie spotrebiteľského sporu.

Ak spotrebiteľský spor, ktorý môže existovať medzi Predávajúcim a spotrebiteľom, nie je vyriešený počas rokovaní, spotrebiteľ má k dispozícii tieto možnosti presadzovania práva:

Postup ochrany spotrebiteľa

Sťažnosti na orgány na ochranu spotrebiteľa. Ak si spotrebiteľ všimne porušenie svojich práv spotrebiteľov, má právo podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa v mieste jeho bydliska. Po zvažovaní sťažnosti orgán rozhodne o priebehu postupu na ochranu spotrebiteľa. Úlohy orgánu na ochranu spotrebiteľa prvého stupňa vykonávajú vládne úrady hlavného mesta a kraja zodpovedné za miesto bydliska spotrebiteľa, ktorých zoznam nájdete tu: http://www.kormanyhivatal.hu/

Súdne konania

Súdne konania. Klient je oprávnený podať žalobu na súd v občianskoprávnom konaní v súlade so zákonom o Občianskom zákonníku z roku 2013 V a zákonom CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku z roku 2016.

Postup zmierovacieho orgánu

Upozorňujeme, že sa nám môžete sťažovať na vaše sťažnosti spotrebiteľov. Ak je vaša sťažnosť spotrebiteľa zamietnutá, máte tiež právo obrátiť sa na zmierovací orgán v mieste vášho bydliska alebo bydliska: postup zmierovacieho orgánu podlieha priamemu pokusu spotrebiteľa vyriešiť spor s príslušným podnikom. Zmierovací orgán určený na žiadosť spotrebiteľa je príslušný namiesto príslušného orgánu na základe žiadosti spotrebiteľa, aby tak urobil.

Záväzok podlieha povinnosti spolupráce v zmierovacom orgáne.

V tejto súvislosti existuje riziko, že podniky budú môcť povinnosť zaslať odpoveďa je stanovená ako povinnosť zmierovacieho orgánu povinnosť dostaviť sa na súd (“zabezpečenie účasti osoby oprávnenej na vytvorenie dohody na pojednávaní”).

Ak ústredie alebo prevádzkareň podniku nie je registrovaná v kraji zmierovacej komory, ktorá prevádzkuje regionálne príslušný zmierovací orgán, povinnosť podniku spolupracovať sa rozšíri na možnosť písomnej dohody v súlade s požiadavkou spotrebiteľa.

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti spolupráce má právomoc kötelező bírságkiszabás orgán na ochranu spotrebiteľa, podľa ktorého sa v dôsledku zmeny zákona uplatňuje povinná pokuta v prípade porušenia zákona a neu uložená žiadna pokuta. Okrem zákona o ochrane spotrebiteľa sa upravilo príslušné ustanovenie zákona o malých a stredných podnikoch tak, aby sa malým a stredným podnikom neuložili pokuty.

V prípade malých a stredných podnikov sa pokuta môže pohybovať od 15 000 HUF do 500 000 HUF, zatiaľ čo v prípade nemažných a stredných podnikov s ročným čistým obratom viac ako 100 miliónov HUF, na ktoré sa vzťahuje zákon o účtovníctve, sa môže pohybovať od 15 000 HUF, 5 % ročného čistého obratu spoločnosti, ale nie viac ako 500 miliónov HUF. Zavedením povinnej pokuty sa zákonodarca snaží zdôrazniť spoluprácu so zmierovacími orgánmi a zabezpečiť aktívnu účasť podnikov na zmierovacom konaní.

Zmierovací orgán má právomoc urovnávať spotrebiteľský spor mimo súdneho konania. Zmierovací orgán je zodpovedný za pokus o urovnanie sporu medzi stranami s cieľom urovnať spotrebiteľský spor, a ak to nie je účinné, prijme rozhodnutie v tejto veci s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, efektívne a nákladovo efektívne presadzovanie práv spotrebiteľov. Zmierovací orgán na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku poradí o právach spotrebiteľa a povinnostiach spotrebiteľa.

Konanie zmierovacieho orgánu sa začne na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť sa predkladá písomne predsedovi zmierovacieho orgánu: požiadavka písomnosti môže byť splnená listom, telegramom, telegrafom alebo faxom, ako aj akýmikoľvek inými prostriedkami umožňujúcimi príjemcovi uchovávať údaje, ktoré mu boli adresované, počas obdobia primeraného účelu údajov a zobrazovať uložené údaje v rovnakej forme a obsahu.

Žiadosť musí obsahovať:

 1. meno, miesto bydliska alebo miesto bydliska spotrebiteľa,
 2. názov, sídlo alebo prevádzkareň podniku, ktorého sa týka spotrebiteľský spor,
 3. ak spotrebiteľ požiadal o súdnu právomoc namiesto príslušného zmierovacieho orgánu,
 4. stručný opis postavenia spotrebiteľa, skutočnosti, ktoré ho podporujú, a ich dôkazy,
 5. vyhlásenie spotrebiteľa, že spotrebiteľ sa priamo pokúsil vyriešiť spor s dotknutým podnikom
 6. vyhlásenie spotrebiteľa, že nezačal konanie vo veci iným zmierovacím orgánom, že sa nezačalo žiadne mediačné konanie, že bola podaná žiadosť alebo že bol podaný návrh na platobný rozkaz,
 7. návrh rozhodnutia rady,
 8. podpis spotrebiteľa.

K žiadosti sa priloží dokument alebo kópia (výpis) dokumentu, ktorého obsah spotrebiteľ označuje ako dôkaz, najmä písomné vyhlásenie podniku, ktorým sa sťažnosť zamieta, alebo ak to nie je možné, iný písomný dôkaz, ktorý má spotrebiteľ k dispozícii v snahe rokovať.

Ak spotrebiteľ koná na základe splnomocnenia, k žiadosti sa priloží povolenie.

Viac informácií o zmierovacom orgáne nájdete tu: http://www.bekeltetes.hu

Viac informácií o príslušných regionálnych zmierovacom orgáne nájdete tu:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kontaktné údaje príslušných zmierovacie orgány:

Baranya County Zmierovacia rada
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefónne číslo: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Zmierovacia rada okresu Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefónne číslo: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Webová stránka: www.bacsbekeltetes.hu

Mierová krajská zmierovacia rada
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefónne číslo: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Zmierovacia rada okresu Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefónne číslo:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapeštiansky zmierovací výbor
Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefónne číslo: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád County Zmierovacia rada
Adresa: 6721 Szeged, Paríž krt. 8-12.
Telefónne číslo: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér County Zmierovacia rada
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Longsite Square 4-6.
Telefónne číslo:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Zmierovacia rada okresu Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefónne číslo: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Zmierovacia rada okresu Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecín, Vörösmarty u. 13-15.
Telefónne číslo: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Divoký County Zmierovacia rada
Adresa: 3300 Eger, Materská cesta 15.
Telefónne číslo: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok County Zmierovacia rada

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8th floor III 305-306.
Telefónne číslo: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Zmierovacia rada okresu Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefónne číslo: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Zmierovacia rada okresu Nógrád
Adresa: 3100 Salgotarján, Constitution Road 9/A.
Telefónne číslo: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest County Zmierovacia rada
Adresa: 1119 Budapest, Etele Út 59-61.
Poštová adresa: 1364 Budapešť, Pf.: 81
Telefónne číslo: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy County Zmierovacia rada
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefónne číslo: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Zmierovacia rada okresu Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefónne číslo: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Zmierovacia rada okresu Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. poschodie
Telefónne číslo: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas County Zmierovacia rada
Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefónne číslo: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém County Zmierovacia rada
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. prízemie 116.
Telefónne číslo: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zmierovacia rada okresu Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefónne číslo: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Platforma na riešenie sporov online

Európska komisia zriadila internetovú stránku, na ktorej sa spotrebitelia môžu zaregistrovať, čo im dáva možnosť urovnať spory súvisiace s online nakupovaním vyplnením žiadosti a vyhnúť sa súdnemu konaniu. Spotrebitelia tak môžu uplatňovať svoje práva bez toho, aby im v tom napríklad bránili.

Ak sa chcete sťažovať na produkt alebo službu zakúpenú online a nechcete sa nevyhnutne dostať na súd, môžete použiť nástroj na riešenie sporov online.

Na portáli si vy a obchodník, na ktorého ste sa sťažovali, môžete spoločne vybrať orgán na riešenie sporov, ktorý chcete zadáť na správu sťažnosti.

Platforma RSO je k dispozícii na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Copyright

Zákon o autorských právach LXXVI z roku 1999 (‘SJ’) Podľa § 1 ods. Aj s písomným súhlasom nositeľa práv môže byť akýkoľvek materiál z webovej stránky a jej databázy prevzatovaný len odkazom na webovú stránku a uvedením zdroja. Držiteľ práva: 3 Concept Hungary Ltd.

Čiastočná neplatnosť, kódex správania

Ak je ktorékoľvek z ustanovení TSA právne neúplné alebo neúčinné, ostatné body zmluvy zostávajú v platnosti a namiesto neúčinnej alebo nesprávnej časti sa uplatňujú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Predávajúci nemá kódex správania podľa zákona zakazujúci nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľom.

Fungovanie digitálneho dátového obsahu, technické ochranné opatrenia

Dostupnosť serverov, ktoré poskytujú údaje na webových stránkach, je vyššia ako 99,9% ročne. Celý obsah údajov sa pravidelne ukladajú, takže v prípade problému môžete obnoviť pôvodný obsah údajov. Údaje zobrazené na tejto webovej stránke sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sú uložené so šifrovaním dostatočnej sily a na ich kódovanie používame hardvérovú podporu vstavanú procesorom.

Informácie o základných vlastnostiach výrobkov

Na webových stránkach poskytujeme informácie o základných vlastnostiach produktov, ktoré možno zakúpiť v popisoch obsiahnutých v každom produkte. 

Oprava chýb pri zadání údajov – zodpovednosť za realitu údajov, ktoré poskytnete

Počas objednávky máte možnosť zmeniť údaje, ktoré zadáte nepretržite pred finalizáciou objednávky (kliknutím na tlačidlo Späť v prehliadači otvoríte predchádzajúcu stránku, aby ste mohli zlepšiť zadané údaje aj v prípade, že ste už zadali ďalšiu stránku). Vezmite prosím na vedomie, že je vašou povinnosťou presne zadať informácie, ktoré poskytnete, pretože produkt bude účtovaný alebo dodaný na základe informácií, ktoré poskytnete. Upozorňujeme, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo ukladací priestor priradený k poštovej schránke môže mať za následok nedostatočné doručenie potvrdenia a môže zabrániť tomu, aby sa zmluva dosiahla.  

Používanie webovej stránky

Nákup nepodlieha registrácii.

 

Odoslanie objednávky:

Ak si myslíte, že množstvo produktov vo Vašom košíku je správne, skontrolovali ste celkovú sumu, kliknite na tlačidlo “Objednať”. Ak si chcete objednať ako vracajúci sa zákazník, zadajte svoju registrovanú e-mailovú adresu a heslo, potom kliknite na tlačidlo “Prihlásiť sa” alebo sa prihláste pomocou svojho účtu na Facebooku alebo Google. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadajte svoje nákupné údaje, ktoré budú uložené, a pri ďalšom nákupe sa budete musieť prihlásiť. Ak nakupujete bez registrácie, kliknite na tlačidlo “Kúpiť bez registrácie” a potom zadajte svoje fakturačné údaje. (kontaktné údaje, meno doručenia, adresa doručenia)

V ďalšom kroku vyberte spôsob doručenia, ktorý Vám vyhovuje.

Dokončenie objednávky (ponúkanie cien)

Ak ste spokojní s tým, že obsah košíka zodpovedá produktom, ktoré siMegrendelés elküldésechcete objednať, a že vaše informácie sú správne zobrazené, môžete svoju objednávku zatvoriť kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku”. Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku predávajúceho uzavrieť zmluvu. V prípade objednávok, na ktoré sa vzťahuje táto TSA, sa považujete za uchádzača. 

Stlačením tlačidla “Zadať objednávku” výslovne beriete na vedomie, že vaša ponuka musí byť považovaná za udenej a že vaše vyhlásenie bude musieť zaplatiť, ak to predávajúci potvrdí v súlade s týmito Podmienkami. Ste viazaní svojou ponukou po dobu 48 hodín. Ak vaša ponuka nie je potvrdená predávajúcim do 48 hodín podľa týchto podmienok, ste oslobodení od povinnosti ponúkať.

Spracovanie objednávky, vytvorenie zmluvy

Objednávky sa spracúvajú v dvoch krokoch. Svoju objednávku môžete umiestniť kedykoľvek. Najprv dostanete automatickú spätnú väzbu o vašej objednávke, ktorá zaznamenáva len skutočnosť, že vaša objednávka bola prijatá prostredníctvom webovej stránky, ale toto potvrdenie nepredstavuje prijatie vašej ponuky. Ak spozorujete, že automatické potvrdzujúce e-mailové oznámenie obsahuje vaše údaje nesprávne (napr. meno, dodacia adresa, telefónne číslo atď.), musíte nás o tom okamžite informovať e-mailom súčasne so zaistenými správnymi informáciami. Ak nedostanete automatizovaný potvrdzujúci e-mail do 24 hodín od vašej objednávky, kontaktujte nás, pretože vaša objednávka nemusí byť prijatá naším systémom z technických dôvodov.

Predávajúci potvrdí vašu ponuku druhým e-mailom po odoslaní vašej ponuky. Zmluva sa uzavrie, keď vám bude vo vašom e-mailovom systéme k dispozícii potvrdzujúci e-mail zaslaný Predávajúcim (druhé potvrdenie).

Spôsoby platby

Bankový prevod

Cenu produktov môžete vyrovnať aj bankovým prevodom.

Res take-back Res take-back Res take-back Res

Ak chcete vyrovnať hodnotu objednávky, keď dostanete balík, vyberte spôsob platby “Pri dodaní”

Barion

Barion Smart Gateway je plne doma rozvinutá banková karta a e-peniaze akceptačnú bránu s mnohými inovatívnymi funkciami za bezkonkurenčné ceny. Je ešte pohodlnejšie použiť už po jednej minúte registrácie. Vzhľadom k tomu, čísla kreditných kariet sú uložené v PCI DSS-certifikovaný bezpečný systém, stačí zadať registrovanú e-mailovú adresu a heslo pre použitie akejkoľvek uloženej karty. Správy, vývozné príležitosti a mesačné faktúry rozoslané na webovom rozhraní Barion pomáhajú s obchodnými procesmi a oficiálnym vyrovnaním. Transakcie sa usku sa usku sú v reálnom čase a prichádzajúce položky môžete vidieť v mobilnej aplikácii. Vďaka bezplatnej aplikácii Barion môžu používatelia Barion platiť mobilom vo viacerých obchodoch a reštauráciách bez toho, aby si museli vziať so sebou hotovosť alebo debetné karty. Banková bezpečnosť je zaručená dohľadom nad MNB (licencia MNB: H-EN-I-1064/2013). Ochrana proti zneužívaniu kreditných kariet sa zaobchádza pružne a spravodlivo.

Platba v hotovosti

Máte možnosť zaplatiť cenu produktu a poplatok za doručenie v hotovosti po obdržaní produktu.

Akceptačné metódy, akceptačné poplatky

Viac ako 45000 HUF zdarma Maďarsko v medziach

Kuriérska služba GLS

Produkt je dodávaný kuriérskou službou GLS.

Viac informácií nájdete tu: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Paketový bod GLS

Pre on-line nákupy, od dverí k dverám dodania je najpopulárnejší, ale miera osobného prijatia sa zvyšuje každý rok. Zákazníci môžu prijímať tovar pohodlne a podľa vlastného harmonogramu prostredníctvom gls balíkových bodov, kde sú poskytované platby v hotovosti.

Balíkové miesta GLS sa nachádzajú na ľahko dostupných miestach, ako sú nákupné centrá, čerpacie stanice, kníhkupectvá alebo iné rušné obchody. Väčšina zákazníkov, ktorí chcú získať alebo poštou balíček sú vítaní zostať dlhšie, a to aj cez víkendy. GLS odošle e-mail alebo SMS oznámenie príjemcovi o doručení tovaru. Zákazník môže prijať balík kedykoľvek do 5 pracovných dní, s prihliadnutím na otváracie hodiny gls package point.

Csomagküldő.hu

https://www.csomagkuldo.hu/maganszemelyeknek/csomagatvetel

Lehota na dokončenie

Všeobecný dátum doručenia objednávky je do 4týždňov odo dňa potvrdeniaobjednávky.

Výhrada práv, doložka o vlastníctve

Ak ste si predtým objednali produkt bez toho, aby ste ho prevzali počas dodávky (bez toho, aby ste použili svoje právo na odstúpenie od zmluvy), alebo ak výrobok nebol kontaktovaný predávajúcim, predávajúci urobí splnenie objednávky zálohou kúpnej ceny a prepravných nákladov.

Predávajúci môže zadržať dodanie Produktu, kým sa nepresvedčí, že cena Produktu bola úspešne zaplatená pomocou elektronického platobného riešenia (vrátane prípadov, keď v prípade produktu zaplateného prevodom Kupujúci prevedie kúpnu cenu v mene svojho členského štátu a v dôsledku konverzie a bankových provízií a nákladov predávajúci úplne nedostane sumu kúpnej ceny a poplatku za doručenie). Ak cena Produktu nebola úplne zaplatená, predávajúci môže vyzvať Kupujúceho, aby doplnil kúpnu cenu.

Predaj v zahraničí

Predávajúci rozlišuje medzi predajcami v Maďarsku a mimo územia Európskej únie, ktorí používajú internetovú stránku. Pokiaľ nie je v týchto PODMIENKACH a Pravidlách stanovené inak, predávajúci Maďarsko dodá/obdrží objednané výrobky na území Krajiny.

Nákupy mimo Územia Maďarska sa tiež riadia ustanoveniami tohto TSA za predpokladu, že podľa ustanovení príslušného nariadenia sa za kupujúceho považuje spotrebiteľ, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu alebo má bydlisko v členskom štáte alebo podnik usadený v členskom štáte a nakupuje tovar alebo služby alebo koná v takomto úmysle výlučne na účely koncového použitia v rámci Európskej únie. Fyzická osoba, ktorá koná na iné účely ako obchodné, priemyselné, remeselné alebo odborné činnosti, sa považuje za spotrebiteľa.

Jazykom komunikácie a nákupu je najmä maďarčina, Predávajúci nie je povinný komunikovať s Kupujúcim v jazyku kupujúceho krajiny.

Predávajúci nie je povinný splniť mimozmluvné požiadavky, ako je označovanie alebo požiadavky špecifické pre daný sektor, stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu Kupujúceho vo vzťahu k príslušnému výrobku, alebo informovať kupujúceho o týchto požiadavkách.

Pokiaľ predávajúci neustanovuje inak, uplatní maďarskú DPH na všetky Produkty.

Zákazník môže využiť svoje vynucovacie zariadenia v tejto ZMLUVE.

Ak sa použije elektronické platobné riešenie, platba bude vykonaná v mene určenej Predávajúcim,

Predávajúci môže zadržať dodávku Produktu, kým sa nepresvedčí, že cena Produktu a prepravný poplatok boli úspešne a plne zaplatené pomocou elektronického platobného riešenia (vrátane prípadov, keď v prípade produktu zaplateného prevodom kupujúci prevedie kúpnu cenu (poplatok za doručenie) v mene svojho členského štátu a predávajúci úplne nedostane sumu kúpnej ceny v dôsledku konverzie a bankových provízií a nákladov). Ak cena Produktu nebola úplne zaplatená, predávajúci môže vyzvať Kupujúceho, aby doplnil kúpnu cenu.

Za účelom dodania produktu, predávajúci tiež poskytuje maďarskej kupujúci právo previesť na non-maďarský kupujúci.

Ak môže zákazník v súlade s Podmienkami požiadať o dodanie Produktu na územie Maďarska alebo na územie ktoréhokoľvek iného členského štátu Európskej únie, môže o to požiadať v ktoromkoľvek z spôsobov doručenia uvedených v TSA.

Ak sa Kupujúci môže rozhodnúť, že produkt dostane osobne od Predávajúceho podľa TSA, môže ho použiť nemaďaďátne kupujúci.

Okrem toho môže Zákazník požiadať o nadávky produktu v zahraničí na vlastné náklady. Maďarskí zákazníci nemajú nárok na toto právo.

Predávajúci splní objednávku po zaplatení prepravného poplatku, ak Kupujúci nezaplatí dodací poplatok predávajúcemu, alebo nevyrieši vlastné doručenie až do vopred vyriešeného dátumu, Predávajúci ukončí zmluvu a vráti predplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu.

Informácie pre spotrebiteľov dňa 45/2014 (II. 26) Korm. vyhláška

Obsah

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Nariadenie (ES) č. 45/2014 (II. 26) Podľa vládneho nariadenia môže zákazník využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do štrnástich pracovných dní od prijatia produktu. Ak sa rozhodnete využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráťte výrobok na našu adresu do 14 dní odo dňa prijatia (2330 Dunaharaszti Magyar utca 25/2.)

Upozorňujeme, že podľa 45/2014. (II. 26.) vládneho nariadenia, v prípade objednania individuálnej rohožky nemôžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy!

Ak chcete využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráťte výrobok s originálnym obalom a etiketami na našu adresu. Ak odstránite štítok z vrátka, nebudeme na bezpečnom mieste, aby sme výrobok vzali späť.

Ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením tovaru znáša kupujúci v súlade so zákonom. Okrem toho sa zákazníkovi neúčtujú žiadne iné náklady.

Ak je vrátený tovar poškodený, špinavý, jasne použitý, budeme (právnym vymáhaním) požadovať od kupujúceho náhradu škody vyplývajúcej z nesprávneho použitia tovaru.

Ak sa zistí, že je výrobok počas otvorenia poškodený za prítomnosti osoby, ktorá ho doručuje (poštová zásielka, kuriér), a k poškodeniu došlo pred prevzatím tovaru, zabezpečíme vrátenie produktu a okamžité zrušenie predaja. Akékoľvek poškodenie alebo nedostatok obsahu počas doručenia zásielky musia byť zahrnuté do vecnej správy medzi prevádzateľom a nadobúdateľom! Nemôžeme niesť zodpovednosť za akýkoľvek následný nedostatok obsahu alebo škody!

Náš internetový obchod dáva zákazníkovi možnosť zrušiť svoju objednávku elektronicky až do splnenia objednávky. Po začatí realizácie objednávky bude kupujúci e-mailom informovaný o predpokladanom trvaní realizácie a skutočnosti, že sa realizácia začne. Zákazník potom môže zrušiť svoju objednávku iba osobne alebo prostredníctvom jedného z kontaktných údajov v položke ponuky „Kontakt“.

Následné zmeny v objednávke je možné vykonať písomne – e-mailom alebo telefonicky.

Záruka, záruka na výrobok, záruka

Táto časť informácií pre spotrebiteľov je založená na oddiele 45/2014 (II.26) Podľa článku 9 ods. Bol vypracovaný s použitím prílohy 3 k nariadeniu (EHS) č. Korm.

Záruka na oporu

V takom prípade môžete použiť svoje právo na záruku?

V prípade chybného plnenia Predávajúceho si môžete uplatniť nárok na záruku voči Predávajúcemu v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.

Aké máte práva na základe vášho záručného nároku?

Podľa vlastného výberu si môžete nárok y na záruku:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť nárok podľa vášho výberu alebo by to viedlo k dodatočným nákladom pre predávajúceho, ktoré sú neprimerané k splneniu akéhokoľvek iného nároku. Ak ste nepožiadali alebo nepožiadali o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné doručenie poplatku alebo môžete chybu opraviť na náklady predávajúceho, alebo ju opraviť, alebo ako poslednú možnosť, môžete tiež respatriate zmluvy.

Môžete prejsť zo zvoleného práva na záruku na iné, ale budete znášať náklady na prechod, pokiaľ to predávajúci nezdôvodní alebo nezasvedčil.

Aká je lehota, v rámci ktorej si môžete uplatniť nárok na záruku?

Ste povinní oznámiť chybu ihneď po jej objavení, najneskôr však do dvoch mesiacov po zistení chyby. Upozorňujeme však, že svoje záručné práva už nemôžete uplatňovať po dvojročnej premlčacej lehote odo dňa plnenia zmluvy.
Ak je predmet zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom z druhej ruky, strany sa môžu dohodnúť na kratšej premlčacej lehote; premlčacia lehota kratšia ako jeden rok nemusí byť v tomto prípade platne stanovená. 

Proti komu si môžete uplatniť nárok na záruku?

Voči Predávajúcemu môžete uplatniť svoj nárok na záruku.

Aké ďalšie podmienky existujú na výkon vašich záručných práv?

Do šiestich mesiacov od doručenia neexistujú žiadne iné podmienky pre nárok na záruku, ako oznámiť vadu, ak potvrdíte, že výrobok alebo službu poskytol Predávajúci. Po šiestich mesiacoch dokončenia ste však povinní preukázať, že chyba, ktorú ste identifikovali, sa vyskytla už v čase doručenia.

V prípade výrobkov z druhej ruky sa záručné a záručné práva zvyčajne líšia od všeobecných pravidiel. V prípade o second-hand výrobkov dochádza aj k chybnému výkonu, ale je potrebné vziať do úvahy okolnosti, za ktorých zákazník mohol očakávať určité chyby. V dôsledku starnutia sa výskyt určitých chýb stáva častejšími, čo umožňuje predpokladať, že o second-hand výrobok môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený výrobok. Na tomto základe môže Zákazník vymáhať svoje záručné práva len v súvislosti s chybami, ktoré presahujú a nezávisle od vád vyplývajúcich z používania. Ak je použitý výrobok chybný a Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, bol informovaný v čase zakúpenia, Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za známu vadu.

Záruka na výrobok

V takom prípade môžete použiť záručné práva na výrobok?

V prípade vady pohyblivej veci (výrobku) si môžete podľa vlastného výberu uplatniť nárok na záruku alebo nárok na záruku na výrobok.

Aké máte práva na základe nároku na záruku na výrobok?

Ako nárok na záruku na výrobok môžete požiadať iba o opravu alebo výmenu chybného výrobku.

V takom prípade sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh, alebo ak nemá vlastnosti dané výrobcom.

Aká je lehota, v rámci ktorej si môžete uplatniť nárok na záruku na výrobok?

Záruku na výrobok si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh. Po tomto období toto právo stratí.

Proti komu a za akých ďalších podmienok si môžete uplatniť nárok na záruku na výrobok?

Nárok na záruku na výrobok môžete uplatniť iba voči výrobcovi alebo distribútorovi pohyblivej veci. Ak máte nárok na záruku na výrobok, musíte preukázať vadu výrobku.

V takom prípade je výrobca (distribútor) oslobodený od povinnosti zaručiť výrobky?

Výrobca (distribútor) nie je oslobodený od svojej záručnej povinnosti na výrobok, pokiaľ nemôže preukázať, že:

 • výrobok nebol vyrobený alebo umiestnený na trh v rámci svojej obchodnej činnosti, alebo
 • chyba nebola rozpoznateľná alebo
 • chyba výrobku vyplýva z uplatňovania právnych predpisov alebo povinných regulačných požiadaviek.

Výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod výnimky.

Chcel by som poukázať na to, že v dôsledku tej istej chyby si nemôžete nárokovať záruku a záruku na výrobok súčasne, paralelne so sebou. Ak je však nárok na záruku na výrobok úspešne vynútený, môžete uplatniť nárok na záruku voči výrobcovi za vymenený výrobok alebo opravenú časť.

Záruka

V takom prípade môžete použiť svoje záručné práva?

V prípade chybného plnenia článok 151/2003 zákona č. 151/2003 o povinných zárukách na určité predmety dlhodobej spotreby (IX. 22) Podľa Korm., predávajúci je povinný urobiť záruku.

Existuje právne ustanovenie o záruke na tovar dlhodobej spotreby (napr. technické výrobky, nástroje, stroje) a ich súčiastky s nákupnou hodnotou viac ako 10 000 HUF.

Aké práva a v akom časovom rámci máte záruku?

Nariadenie (ES) č. 151/2003 o povinných zárukách na určité spotrebné tovary dlhodobej spotreby (IX. 22) Korm. nariadenie definuje prípady povinnej záruky. V prípade Produktov, na ktoré sa tento prípad nevzťahuje, predávajúci nezaručuje. Nárok na záruku je možné uplatniť v rámci záručnej doby. Ak navrhovateľ nedodrží povinnosť dlžníka záruky v primeranej lehote, nárok na záruku sa môže vymáhať na súde do troch mesiacov od uplynutia lehoty stanovenej v oznámení, a to aj v prípade, že uplynula záručná lehota. Nedodržanie tejto lehoty bude mať za následok stratu práv. Okrem toho by sa pravidlá o výkone práv na záruku za podporu mali riadne uplatňovať na vymáhanie nároku na záruku. Záručná doba je jeden rok. Nedodržanie tejto lehoty bude mať za následok stratu práv. Záručná lehota začína dňom dodania spotrebného tovaru spotrebiteľovi alebo, ak inštaláciu vykonáva podnik alebo jeho zástupca. Obráťte sa na výrobcu pre akékoľvek nároky na záruku po dobu jedného roka.

Aký je vzťah záruky k iným záručných právach?

Záruka sa vzťahuje okrem záručných práv (záruka na výrobok a prop), základným rozdielom medzi všeobecnými záručnými právami a zárukou je, že záruka je výhodnejšia pre spotrebiteľa.

Tovar s pevným vedením, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka podľa nariadenia (ES) č. 151/2003 alebo s hmotnosťou viac ako 10 kg alebo ktorý sa nemôže prepravovať ako príručná batožina verejnou dopravou, s výnimkou vozidiel, sa opravuje v mieste prevádzky. Ak opravy nie je možné vykonať na mieste prevádzky, zariadenie a dodávku a vrátenie zabezpečí podnik alebo v prípade potreby opráv priamo validovaných opravárenou opravárenské služby.

Záväzok predávajúceho počas trvania záväznej záruky nezahŕňa podmienky pre spotrebiteľa, ktoré viac poškodzujú práva ustanovené pravidlami povinnej záruky. Potom (po 1 roku) však môžu byť podmienky dobrovoľnej záruky stanovené slobodne, ale záruka by nemala mať vplyv na existenciu zákonných práv spotrebiteľa vrátane tých, ktoré sú založené na záruke.

Žiadosť o výmenu do troch pracovných dní

V prípade predaja prostredníctvom internetového obchodu sa uplatňuje aj žiadosť o výmenu do troch pracovných dní. Do troch pracovných dní odo dňa nahradenia 151/2003 (IX. 22) Môže sa uplatniť v prípade predmetov dlhodobej spotreby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Korm., podľa ktorého, ak niekto do troch pracovných dní potvrdí inštitúciu žiadosti o náhradu, predávajúci to musí vykladať v tom zmysle, že výrobok bol už v čase predaja chybný a musí výrobok vymeniť bez ďalšej plachty.

Kedy je predávajúci oslobodený od záručných povinností?

Predávajúci bude prepustený zo svojej záruky iba vtedy, ak preukáže, že chyba bola spôsobená po dokončení.

Upozorňujeme, že z dôvodu tej istej vady si nemôžete nárokovať nároky na záruku a záruku, ako aj nároky na záruku na výrobok súčasne, paralelne, ale inak budete mať práva na záruku bez ohľadu na záručné práva.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: 3 Concept Hungary Kft.

(cím: 2330 Dunaharaszti Magyar utca 25/2, e-mail: info@3concept.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt