Záruka

Záruka

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje záručné práva?

V prípade chybného plnenia článok 151/2003 zákona č. 151/2003 o povinných zárukách na určité predmety dlhodobej spotreby (IX. 22) Podľa Korm., predávajúci je povinný urobiť záruku.

Legislatíva ustanovuje poskytnutie záruky na predmety dlhodobej spotreby (napr. Technické predmety, náradie, stroje) a ich časti, ktorých kúpna hodnota presahuje 10 000 HUF.

Aké práva máte zo záruky a v akej lehote?

Nariadenie (ES) č. 151/2003 (IX. 22) o povinných zárukách na určité spotrebné tovary dlhodobej spotreby  vlády nariadenie definuje prípady povinnej záruky. V prípade Produktov, na ktoré sa nevzťahuje tento prípad, Predávajúci neposkytuje záruku. Záručnú reklamáciu je možné uplatniť počas záručnej doby. Ak navrhovateľ nedodrží povinnosť dlžníka záruky v primeranej lehote, nárok na záruku sa môže vymáhať na súde do troch mesiacov od uplynutia lehoty stanovenej v oznámení, a to aj v prípade, že uplynula záručná lehota. Nedodržanie tejto lehoty bude mať za následok stratu práv. Okrem toho by sa pravidlá o výkone práv na záruku za podporu mali riadne uplatňovať na vymáhanie nároku na záruku. Záručná doba je jeden rok. Nedodržanie tejto lehoty bude mať za následok stratu práv. Záručná lehota začína dňom dodania spotrebného tovaru spotrebiteľovi alebo, ak inštaláciu vykonáva podnik alebo jeho zástupca. Obráťte sa na výrobcu pre akékoľvek nároky na záruku po dobu jedného roka.

Čo má záruka spoločné s ostatnými záručnými právami?

Záruka sa vzťahuje okrem záručných práv (záruka na výrobok a prop), základným rozdielom medzi všeobecnými záručnými právami a zárukou je, že záruka je výhodnejšia pre spotrebiteľa.

Tovar s pevným vedením, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka podľa nariadenia (ES) č. 151/2003 alebo s hmotnosťou viac ako 10 kg alebo ktorý sa nemôže prepravovať ako príručná batožina verejnou dopravou, s výnimkou vozidiel, sa opravuje v mieste prevádzky. Ak opravy nie je možné vykonať na mieste prevádzky, zariadenie a dodávku a vrátenie zabezpečí podnik alebo v prípade potreby opráv priamo validovaných opravárenou opravárenské služby.

Záväzok predávajúceho počas trvania záväznej záruky nezahŕňa podmienky pre spotrebiteľa, ktoré viac poškodzujú práva ustanovené pravidlami povinnej záruky. Potom (po 1 roku) však môžu byť podmienky dobrovoľnej záruky stanovené slobodne, ale záruka by nemala mať vplyv na existenciu zákonných práv spotrebiteľa vrátane tých, ktoré sú založené na záruke.

Žiadosť o výmenu do troch pracovných dní

V prípade predaja prostredníctvom internetového obchodu sa uplatňuje aj žiadosť o výmenu do troch pracovných dní. Do troch pracovných dní odo dňa nahradenia 151/2003 (IX. 22) Môže sa uplatniť v prípade predmetov dlhodobej spotreby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie vlády, podľa ktorého, ak niekto do troch pracovných dní potvrdí inštitúciu žiadosti o náhradu, predávajúci to musí vykladať v tom zmysle, že výrobok bol už v čase predaja chybný a musí výrobok vymeniť bez ďalších okolkov. 

Kedy je Predajca zbavený svojej záručnej povinnosti?

Predávajúci je zbavený svojej záručnej povinnosti, iba ak preukáže, že príčina vady vznikla po splnení.

Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej chyby nemôžete nárokovať záruku na spotrebný materiál a žiadosť o reklamáciu, alebo uplatniť záruku na spotrebný materiál a žiadosť o reklamáciu súčasne, ale inak budete mať práva na záruku bez ohľadu na záručné práva.